Globalna zaštita ličnih podataka

Uoči glavnih promena u regulaciji privatnosti podataka u EU, Konica Minolta Grupa je objavila svoju Globalnu politiku zaštite podataka o ličnosti kako bi osigurala da ostaje na čelu svetske najbolje prakse u ovoj oblasti.

Politika unapređenja je najavljena pre uvođenja Uredbe EU o opštoj zaštiti podataka (GDPR), koja će se primenjivati od 25. maja 2018. godine. Opisana kao najvažnija promena u regulaciji privatnosti podataka za 20 godina, GDPR će zahtevati široko rasprostranjene promene za preduzeća - kompanije sa sedištem u EU i van zemlje koje obrađuju lične podatke od građana EU - značajnim poboljšanjem prava i zaštite pojedinaca.

Preuzmite Globalnu politiku zaštite podataka o ličnosti:
Globalna politika zaštite podataka o ličnosti
 

Globalna politika zaštite podataka o ličnosti

Kao rastuća globalna kompanija, angažovana u različitim poslovnim oblastima, Mi, Konica Minolta prepoznajemo da je poverenje naših kupaca, poslovnih partnera, službenika i zaposlenih najvažnija vrednost. Konica Minolta Grupa, takođe, prepoznaje da ne samo da pružamo najbolje proizvode i usluge, već i da ispunjavamo najviše standarde u pogledu usaglašenosti i društvene odgovornosti.

Konica Minolta Grupa je posvećena poštovanju privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, službenika i zaposlenih i zaštiti ličnih podataka naših kupaca, poslovnih partnera, službenika i zaposlenih.
 

Obim i primenljivost ove politike

Ova politika važi za nas, Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta“) i sve njegove povezane kompanije (“Grupne kompanije“) i naše službenike i zaposlene. „Povezani“ u ovom slučaju znači da Konica Minolta može primeniti usvajanje ove Politike direktno ili indirektno, na osnovu glasačke većine, zastupanja većinskog menadžmenta ili sporazumom. Konica Minolta i grupna preduzeća (“Konica Minolta Group“) uspostavljaju i sprovode interna pravila, kao što su propisi i procedure u skladu sa ovom Politikom.

Ova Politika utvrđuje osnovne principe Konica Minolta Grupe za zaštitu podataka i standarde zaštite podataka i osigurava usklađenost sa nacionalnim i međunarodnim zakonima o zaštiti podataka koji su na snazi širom sveta. Stoga obuhvata međunarodno prihvaćene principe zaštite podataka, sa namerom da ih ne zamene, ali da dopune relevantne nacionalne zakone o zaštiti podataka i privatnosti (“Nacionalno zakonodavstvo“). To znači da se sadržaj ove Politike mora poštovati u odsustvu odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva ili ako nacionalno zakonodavstvo pruža manje zahteve od ove Politike. Sa druge strane, nacionalno zakonodavstvo uvek ima prednost u slučaju sukoba sa ovom Politikom ili ako nacionalno zakonodavstvo obezbeđuje strožije zahteve od ove Politike.

Ova politika se odnosi na svu obradu ličnih podataka. U zemljama u kojima su podaci pravnih lica zaštićeni u istoj meri kao i lični podaci, ova polisa jednako se primenjuje na podatke pravnih lica. Anonimni podaci, npr. za statističke procene ili studije, nisu predmet ove Politike.
 

Principi Konica Minolta Grupe za obradu
ličnih podataka

 
 • Zakonitost, pravičnost i transparentnost
  Lični podaci će se sakupljati i obrađivati na zakonit, pravičan i transparentan način da bi se zaštitila individualna prava subjekata podataka.
 • Ograničenje u određenu svrhu
  Lični podaci će se prikupljati samo za određene eksplicitne i legitimne svrhe i neće se obrađivati na način nespojiv sa tim namenama.
 • Tačnost podataka / Aktuelnost podataka
  Lični podaci će biti tačni i, ako je potrebno, ažurirani. Konica Minolta Grupa će preduzeti svaki razumni korak za brisanje ili ispravljanje netačnosti bez odlaganja.
 • Ekonomija podataka / Minimizacija podataka
  Lični podaci će biti adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno. Lični podaci se neće čuvati duže nego što je potrebno.
 • Prava subjekta podataka
  Konica Minolta Grupa poštuje prava svih subjekata podataka, uključujući prava pristupa njihovim podacima, pravo na ograničavanje obrade ili brisanje i pravo na tačnost. Konica Minolta Grupa će pružiti jasne i nedvosmislene informacije o tome kako i zašto se podaci subjekta prikupljaju i obrađuju.
 • Brisanje
  Grupa briše lične podatke koji više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili u slučaju da se povuče data saglasnost i ni jedna druga legitimna svrha za obradu ne važi.
 • Bezbednost obrade / Sigurnost podataka
  Lični podaci će biti sigurno obrađeni. Odgovarajuće za rizik, tehničke i organizacione mere će se preduzeti protiv neovlašćene obrade ili izmene i od gubitka ili uništenja ili neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji se šalju, čuvaju ili na drugi način obrađuju. Konica Minolta Grupa će osigurati stalan integritet, dostupnost, poverljivost i autentičnost. Konica Minolta Grupa će osigurati otpornost naših sistema i usluga za obradu ličnih podataka. U slučaju incidenta Konica Minolta Grupa će imati mogućnost da blagovremeno restaurira raspoloživost i pristup podacima.
 • Zaštita podataka prema dizajnu i podrazumevana zaštita
  Konica Minolta Grupa će sprovesti odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurala da se podrazumevano obrađuju samo lični podaci koji su potrebni za svaku specifičnu svrhu obrade. Načelo zaštite podataka prema dizajnu i podrazumavane zaštite će biti praćeno tokom razvoja novih proizvoda.
 • Odgovornost
  Postoji odgovornost u svim procesima obrade. Konica Minolta Grupa je odgovorna i sposobna za demonstraciju usaglašenosti.
 

Organizacija za zaštitu podataka Konica Minolta Grupe

Svaka kompanija Konica Minolta Grupe imenuje kvalifikovano lice koje je odgovorno za sprovođenje i poštovanje pomenutih principa.

Pogledajte saopštenje za štampu:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom podataka, molimo Vas da kontaktirate našu službu za zaštitu podataka u bilo kom trenutku.


Gospodin dr Frederike Rehker
Služba za zaštitu podataka kompanije Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-adresa: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Dodatna preuzimanja