Upravljanje lancem nabavki

 

Rad na uspostavljanju održivog društva u kome se poštuju ljudska prava


Kao globalna kompanija, Konica Minolta deluje u 50 zemalja širom sveta. Količina nabavki Grupe vredi preko 520 milijardi jena.

Kompanija Konica Minolta gleda na sve dobavljače koji dostavljaju i proizvode materijale, poput sirovih materijala i delova, ili obezbeđuju logistiku i druge usluge kao nezamenjive partnere u poslovnim aktivnostima.

Kompanija Konica Minolta radi sa dobavljačima na izgradnji odnosa punog poverenja kroz transparentne i pravedne transakcije da bi se postigao zajednički cilj ponude impresivnih proizvoda i usluga na vreme klijentima širom sveta.

Kompanija Konica Minolta prepoznaje da širom sveta postoje radnici koji su primorani da rade bez obzira na njihova prava ili koji moraju da rade u lošim uslovima i da su deca i stranci (migranti) posebno podložni ovim negativnim uslovima.

Kompanija Konica Minolta promoviše inicijative CSR kroz lanac nabavki,* i na takav način pomaže održiva društva koja poštuju ljudska prava. Kompanija veruje da preduzeća nisu odgovorna samo za svoje proizvode, nego su i društveno odgovorna za poboljšanje uslova rada (ljudska prava), etiku, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje preko lanca nabavki koji dostavlja proizvode klijentima. Kompanija Konica Minolta vrši CSR nabavke da bi ostvarila ova poboljšanja na proizvodnoj osnovi i blisko sarađuje sa dobavljačima koji dostavljaju sirove materijale i delove za proizvode.

Da bi se ispunila društvena očekivanja poput poštovanja ljudskih prava, kompanija Konica Minolta ne radi samo na svojim proizvodnim lokacijama, nego i sarađuje sa dobavljačima za proizvodnju i logistiku. Takođe veruje da ovo poboljšava korporativnu vrednost i kompanije Konica Minolta i njenih dobavljača. Dalje, ova saradnja omogućava klijentima da kupe proizvode kompanije bez brige i znajući da time doprinose razvoju održivih društava. Kompanija Konica Minolta prepoznaje da nabavke CSR predstavljaju više od samo društvene odgovornosti globalne kompanije, takođe je ubeđena da poboljšanje uslova rada povećava zadovoljstvo zaposlenih i smanjuje stepen iscrpljivanja. Zauzvrat ovo smanjuje poslovni rizik i povećava kvalitet preko lanca nabavki. Postoji mnogo razloga za proaktivni pristup.
 

* Lanac nabavki: Niz aktivnosti koje su uključene u dostavljanje proizvoda ili usluge klijentu koje se kreću u rasponu od nabavke i proizvodnje do distribucije i prodaje.

 

Pravila o nabavkama kompanije Konica Minolta

Grupa Konica Minolta teži ka zadovoljstvu kupaca tako što stvara inovativne proizvode i usluge koji doprinose razvoju društva prema našoj filozofiji upravljanja „Stvaranje nove vrednosti“. Kod aktivnosti nabavke, uspostavljamo čvrste veze sa našim dobavljačima zasnovane na pravednosti i transparentnosti i imamo za cilj izgradnju održivog društva tako što ispunjavamo društvene odgovornosti sa našim dobavljačima.
 

 1. OTVORENOST 
  Gradimo transparentne i pouzdane odnose sa našim dobavljačima i upravljamo nabavkama na otvoren način dok delimo ciljeve iz dugoročne i globalne perspektive.
 2. PRAVEDNOST
  Naše transakcije ćemo da obavljamo po principu slobodnog nadmetanja sa kriterijumima racionalne procene i tražićemo zajedničku korist sa dobavljačima.
 3. GLOBALIZAM
  Imaćemo globalne perspektive i vršićemo nabavke u oblastima koje najbolje odgovaraju našim operativnim potrebama.
 4. USAGLAŠENOST
  Radićemo u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima, korporativnom etikom i internim pravilima i propisima.
 5. EKOLOGIJA
  Doprinosićemo međunarodnom društvu i lokalnim zajednicama tako što ćemo voditi u zaštiti čovekove okoline, dok smanjujemo uticaj našeg rada na ekosistem.


Zahtev dobavljačima

Na osnovu snažnog partnerstva sa našim dobavljačima, tražimo da se naši dobavljači fokusiraju na sledeće oblasti radi povećanja zadovoljstva klijenata i ispunjavanja društvenih odgovornosti.
 

 1. Izuzetan kvalitet
  Osiguravanje bezbednosti proizvoda i usluga, usklađivanje sa sigurnosnim standardima svake zemlje i regije i poboljšavanje kvaliteta radi ispunjavanja zahteva klijenata
 2. Prihvatljive cene
  Određivanje cena prema konkurenciji na tržištu
 3. Odgovor na promene u potražnji
  Razvoj stabilnog sistema dostave koji može fleksibilno da odgovori na promene u potražnji
 4. Usklađenost sa zakonima, propisima i korporativnom etikom
  Usklađenost sa svim zakonima i propisima svake zemlje i regije i sa korporativnom etikom
 5. Zaštita čovekove okoline
  Preduzimanje poslovnih aktivnosti i nabavka materijala usmerenih ka očuvanju čovekove okoline
 6. Poštovanje ljudskih prava radnika
  Poštovanje osnovnih ljudskih prava uključujući zabranu dečjeg rada, prisilnog rada i diskriminacije zasnovane na nacionalnosti, polu ili bilo kojoj drugoj osnovi
 7. Zdravlje i bezbednost
  Obezbeđivanje bezbednih i čistih uslova za rad
 8. Bezbednost podataka
  Stalno unapređenje bezbednosti podataka
 9. Čvrste osnove upravljanja
  Izgradnja čvrstih osnova upravljanja radi osiguravanja stalne i stabilne dostave materijala
 

Saradnja na zaštiti čovekove okoline čiji je cilj jačanje upravljanja hemijskim materijama uključenim u lanac nabavke

Globalni kompakt Ujedinjenih nacija

2009. godine, kompanija Konica Minolta potpisala je Globalni kompakt, koji se sastoji od 10 principa koji se odnose na ljudska prava, rad, čovekovu okolinu i borbu protiv korupcije, koji podržavaju Ujedinjene nacije.

Globalni kompakt je skup dobrovoljnih principa delovanja za poslovne organizacije koji je 1999. godine predložio Generalni sekretar Kofi Anan, a koji je zvanično utvrđen u Sedištu Ujedinjenih nacija 2000. godine. Predstavlja inicijativu za postizanje održivog rasta na globalnom nivou tako što će se poslovne organizacije podstaći da deluju kao istaknuti članovi međunarodne zajednice preko odgovornog, kreativnog vođstva u rešavanju različitih problema širom sveta uključujući globalno otopljavanje, probleme čovekove okoline i ekonomskog raslojavanja u društvu.

Kompanija Konica Minolta učestvuje u Radnoj grupi za lanac nabavki i Radnoj grupi za poštovanje ljudskih prava sa Mrežom za globalni kompakt Japana i ova iskustva koristi u svojim inicijativama za CSR nabavke.

Kompanija Konica Minolta učestvuje u Globalnom kompaktu

Veb-stranica Ujedinjenih nacija za Globalni kompakt EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) Koalicija građana elektronske industrije

Kompanija Konica Minolta pridružila se EICC-u* u oktobru 2013, i aktivan je član radi jačanja svojih CSR aktivnosti u lancu nabavki.

Koalicija EICC, koju čini više od 100 kompanija uključujući i vodeće svetske proizvođače elektronske opreme i njihove glavne snabdevače, radi na poboljšanju ljudskih prava, etike, zdravlja i bezbednosti u lancu nabavke.


 

Kompanija Konica Minolta se pridružila „Koaliciji građana elektronske industrije“

EICC 

 

Preuzimanja

Pronađite najnoviju verziju naših Opštih uslova za kupovinu i Kodeks ponašanja dobavljača na engleskom jeziku na našoj nemačkoj veb-stranici:

Preuzmite ovde