CSRC

(Customer Satisfaction Remote Care)

CSRC predstavlja jedinstven sistem za monitoring Konica Minolta uređaja. Ovaj sistem poseduje centralni „webbased“ portal, te se za isti, klijentu može napraviti i omogućiti pristup u cilju uvida flote kao i stanja brojača, potrošnog materijala i sl.

 

CSRC sistem ima četiri mogućnosti - načina monitoringa samih uređaja:

Samostalni monitoring HTTPS protokol

A3/A4 Konica Minolta multifunkcionalni uređaji imaju mogućnost konfiguracije komunikacije prema Konica Minolta centralnom CSRC serveru - na taj način sami uređaji šalju statistiku prema CSRC serveru (nivoe toneta, servisne kodove, brojače i ostale potrebne informacije), te tako ne zavise od korisnikove serverske infrastrukture.

Samostalni monitoring E-mail protokol

Umesto direktnim internet pristupom i slanjem podataka putem interneta, u ovom slučaju, statistika se šalje putem e-maila. Generisani izveštaji šalju se na jedinstvenu predefinisanu e-mail adresu na Konica Minolta CSRC centralni server.

Monitoring putem DCA Agenta

DCA Agent se koristi u svrhu prikupljanja podataka sa malih uređaja (printera) koji nemaju mogućnost setovanja samostalnog monitoringa. Ova aplikacija instalirana na serverskoj platformi, skenira i prikuplja informacije i statistiku i šalje ih direktno na centralni CSRC server putem HTTPS protokola.

Monitoring putem GPRS terminala (2G/3G GSM)

GPRS terminali se koriste na lokacijama koje su van Vaše LAN mreže, odnosno ukoliko ne posedujete nikakvu LAN mrežu i pristup internetu. Pomoću DATA SIM kartice ostvaruje se HTTPS internet komunikacija putem mobilnog operatera (GPRS/2G/3G) i na taj način šalju se podaci na Konica Minolta CSRS server.