Upravljanje

ugovorima

Lako i sigurno upravljate ugovorima (od pripreme, do arhiviranja) sa bilo kojeg mesta ili bilo kog uređaja i na taj način povećajte produktivnost i smanjite rizik!


Da li znate gde su sačuvani Vaši ugovori? Da li imate stalan pristup ugovorima, pa čak i kada ste van kancelarije? Da li Vaša organizacija koristi ručne metode za pregled i odobravanje ugovora? Ovakav način upravljanja ugovorima često dovodi do grešaka, gubljenja bespotrebnog vremena, pa i do poslovnih gubitaka.


Savremeno rešenje prilagođeno Vašim potrebama namenjeno upravljanju procesom pripreme i odobravanja ugovora, povećava produktivnost i smanjuje rizik tako što omogućava poslovnim organizacijama da lako i sigurno automatizuju sve aktivnosti kao i da elektronski potpisuju dokumenta sa bilo kojeg uređaja. Upravljanje ugovorima predstavlja kompleksan proces koji zahteva proaktivne strategije pristupa za upravljanje i obradu ovih vitalnih poslovnih dokumenata. Sa druge strane, neadekvatno upravljanje ugovorima ima direktan i neposredan uticaj na profit organizacije i njenu ukupnu efikasnost.
Automatizacija procesa upravljanja ugovorima, predstavlja efikasan način da se pojednostave procesi preispitivanja i odobravanja ugovora, odnosno da se ostvari siguran i lak nadzor nad svim koracima u životnom ciklusu ugovora (od pripreme pa sve do arhiviranja).

 

 

Zašto se odlučiti za automatizaciju procesa upravljanja ugovorima?

Doslednost u kreiranju ugovora (odobreni nacrti ugovora)

Softver prilagođen u okviru kompanije Konica Minolta nudi širok dijapazon nacrta ugovora po kojima se isti mogu jednostavno kreirati uz prilagođavanje potrebama posla. Ovo rešenje redukuje vreme potrebno za manuelno kreiranje ugovora, smanjuje ljudske greške i minimizira nepotrebne troškove.

Automatizacija procesa preispitivanja i odobravanja ugovora

Rešenja koja se nude u okviru paketa Profesionalne digitalne koncelarije, omogućavaju automatizaciju i pojednostavljivanje ciklusa pregleda i odobravanja ugovora, uz lako praćenje ostvarivanja uslova propisanih ugovorima, što čitav proces čini preciznijim i efikasnijim.

Potpuna vidljivost - čuvanje svih ugovora na jednom mestu uz lako pretraživanje

Vodeća rešenja za upravljanje ugovorima poboljšavaju vidljivost ugovora nudeći: lako pretraživanje i pristup; brz pristup trenutnim i prošlim nacrtima ugovora; fleksibilne sigurnosne opcije za zaštitu informacija i minimizaciju rizika od gubitka podatka itd.

Pristup i upravljanje ugovorima sa bilo kog uređaja i/ili bilo kog mesta

Efikasno upravljanje ugovorima, danas, znači mogućnost pristupa sa bilo kojeg mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog mobilnog uređaja. Moderno softversko rešenje nudi mogućnost pristupa, pregleda, odobravanja i praćenja ugovora bez obzira na to gde se nalazite u svetu, a preko posebne mobilne aplikacije koja se može koristiti na različitim pametnim uređajima.

Smanjenje rizika i nepotrebnih poslovnih gubitaka

Savremena rešenja za upravljanje ugovorima smanjuju brojne poslovne rizike koji mogu nastati usled nepostojanja odgovarajućih protokola i procedura za upravljanje ugovorima i to preko automatskog obaveštavanja o vremenu isteka ugovora (pred njegov istek), o trenutku ispunjenja obaveza iz ugovora, postignutim ciljevima ugovora itd.

Usaglašenost sa uslovima i propisima

Softversko rešenje pomaže da se obezbedi poštovanje svih ugovornih obaveza i uslova, uz stalno nadgledanje revizorskih promena i efikasno postupanje po njima - Vašoj organizaciji će biti omogućen stalan pristup i praćenje svih verzija ugovora uz automatsko obaveštavanje o svim sačinjenim izmenama i dopunama, čime se obezbeđuje konstantno pridržavanje svih obaveza koje su ugovorom propisane.

5 ključnih prednosti:

 

  • Vidljivost ugovora i svih postupaka u životnom ciklusu ugovora

  • Jednostavno i dosledno kreiranje ugovora

  • Izbegavanje kazni i sankcija uz pomoć automatskog obaveštenja o isteku ugovora ili ključnim promenama

  • Pristup i upravljanje ugovorima u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta

  • Zaštita osetljivih podataka iz ugovora

Sa pravim rešenjem za upravljanje ugovorima, Vaša poslovna organizacija može značajno smanjiti ili u potpunosti ukloniti procese uključene u upravljanje, praćenje i ostvarivanje ugovora, čime dolazi i do značajnog poboljšanja radnih procesa. Svi potpisani ugovori ostaju u digitalnom domenu - okruženju koje osigurava lako pretraživanje i pregled ugovora, uz mogućnost detaljnog pregleda svih unesenih izmena. A sve to u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta!

           

Kontaktirajte nas za više informacija: